Hybrydowe dofinansowanie do wózka o napędzie elektrycznym.

Centrum Rehabilitacji Obok Lasu

Refundacje można łączyć ze sobą (stąd nazwa – hybrydowe dofinansowanie), tak, by nie trzeba było nic dopłacać do nowego wózka elektrycznego. Koszt takiego wózka z napędem elektrycznym to kwota nawet od 6 do 30 tyś złotych. Wysokość ceny zależy od wielu czynników – mocy silników, pojemności akumulatorów, rodzaju ogumienia itp.

Pierwsze kroki należy skierować do lekarza specjalisty – ortopedy, neurologa, onkologa klinicznego lub rehabilitacji. Konsultacja może odbyć się w trybie teleporady. Lekarz wystawi zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ważne jest, by na takim zleceniu widniał kod P130. Jeśli pacjent nie jest jeszcze pod opieką takiego lekarza specjalisty, powinien w pierwszej kolejności udać się do lekarza POZ po skierowanie do lekarza specjalisty. Takie zlecenie ważne jest bezterminowo.

Zlecenie na wózek inwalidzki musi zostać potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskującego.

Można je dostarczyć:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem innej osoby, pisemnie  upoważnionej;
  • drogą pocztową – potwierdzenie z NFZ otrzymuje wnioskujący listownie na wskazany adres.

Fundusz zweryfikuje, czy pacjent jest ubezpieczony, czy ma uprawnienie do takiego świadczenia. Odbywa się to za pomocą tzw. systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy), na podstawie numeru PESEL pacjenta. 

Najczęściej zlecenia uzyskują pacjenci z chorobami:

  • Stwardnienie rozsiane ( SM)
  • Stan po udarze z porażeniami
  • Mózgowe porażenie dziecięce ( MPD)
  • Rdzeniowy zanik mięśni ( SMA)
  • Urazy kręgosłupa odcinka szyjnego( porażenie i niedowład czterokończynowy)
  • Stwardnienie zanikowe boczne ( SLA)

Tak uzyskana refundacja to 3 000 zł z NFZ.

 Jeśli wcześniej wypisany był wózek, w okresie krótszym, niż 4 lata – to osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności , I grupą inwalidzka lub orzeczeniem ZUS o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, dzięki ustawie „ za życiem” ma zniesiony 4 letni okres karencji.

Kolejna refundacja do zakupu tego samego wózka jeśli jest droższy niż dofinansowanie z NFZ –

   a) „Aktywny samorząd” – dofinansowanie za pośrednictwem  PFRON –  dla osób w wieku aktywności zawodowej( mężczyźni do 65 lat, kobiety do 60). Poprzez aktywność zawodową należy rozumieć:

– zatrudnienie

– rejestrację w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna

– rejestrację w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Standardowa dopłata z tego programu wynosi 10 000 zł. To dofinansowanie załatwia się przez Internet – na specjalnej platformie SOW.

Takie wnioski składać można od 1 marca do 31 sierpnia, nie ma limitu zarobków wnioskującego, konieczny jest znaczny zakres niesprawności, I grupa lub orzeczenie z ZUS

  b) „ Przedmioty ortopedyczne” – dofinansowanie za pośrednictwem PCPR lub  MOPS – dla osób w wieku emerytalnym. Obowiązuje zasada – kto pierwszy, ten lepszy, wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu. Pieniądze wpływają w transzach – pierwsza w roku w okolicy marzec-kwiecień. Obowiązują limity dochodów – w roku 2021 było to 3200 zł netto ( na rękę) dla osoby samotnej. Wysokość dofinansowania zależy od kondycji finansowej powiatu. Zazwyczaj jest to taka, jak dofinansowanie z NFZ – 3 000 ZŁ. Te wnioski składa się w wersji papierowej.

Proste wyliczenia

 osoba w wieku „produkcyjnym”                                         osoba w wieku „po produkcyjnym”                                               

Cena wózka           –      13 000 zł                                            Cena wózka             –   6 000 zł

Refundacja z NFZ  –        3 000 zł                                            Refundacja z NFZ    –  3 000 zł

Dotacja z PFRON  –       10 000 zł                                            Refundacja z PCPR –  3 000 zł

Koszt osoby wnioskującej – 0 zł                                             Koszt osoby wnioskującej – 0 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)
Skip to content